Biuletyn Informacji Publicznej

Organizacja

 1. Pracownie zarządzane są przez dyrektora wyłonionego w drodze konkursu, którego powołuje i odwołuje Zarząd Miasta na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach. Prezydent Wrocławia może powierzyć zarządzanie Pracowniami osobie fizycznej na podstawie umowy o zarządzaniu.

 2. Prezydent Wrocławia powołuje dyrektora na okres 5 lat lub powierza zarządzanie Pracowniami na okres 5 lat.

 3. W uzasadnionych przypadkach Prezydentowi Wrocławia przysługuje prawo odstąpienia od przeprowadzania konkursu, o którym mowa w ust. 1, bądź powołania dyrektora na inny okres niż wskazany w ust. 2 Dyrektor Pracowni kieruje całokształtem działalności Pracowni. Jest odpowiedzialny za całokształt działalności Pracowni i jego mienie. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

  • ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej
  • reprezentowanie Pracowni na zewnątrz,
  • zarządzanie jego majątkiem,
  • przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań, oraz wniosków inwestycyjnych,
  • wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
  • decydowanie o polityce kadrowej – zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy,
  • udzielanie pełnomocnictw do działania w imieniu Pracowni pracownikom i osobom trzecim.

Status prawny

Samorządowa Instytucja Kultury
Otwarte Pracownie Plastyczne im. Eugeniusza Gepperta
ul. Ruska 46a/413,414
50-079 Wrocław

tel./fax 71 344 56 94
tel. kom: 505 094 795 (pn.-pt.: od 9.00 do 16.00)
kontakt@otwartepracownie.pl

NIP: 897-16-63-434
REGON: 932690411


Wpis do Rejestru Instytucji Kultury (RIK) nr 30/01
Konto bankowe PKO BP 06 1020 5226 0000 6402 0416 7573

Osoby reprezentujące firmę:
mgr Maciej Siciński – Dyrektor
mgr Jadwiga Murzak – Zastępca Dyrektora
mgr Andrzej Radomski – Główny Księgowy

Kadra i pracownie

 1. Studium postaci – art. plast. Magdalena Gołda
 2. Rysunek i malarstwo – art. plast. Zbigniew Mil
 3. Rysunek i malarstwo – art. plast. Maciej Myrdzio
 4. Rysunek i malarstwo – art. plast. Beata Bols
 5. Rzeźba – art. plast. Ryszard Pajączek
 6. Grafika warsztatowa – art. plast. Ryszard Pajączek
 7. Litografia i sitodruk – art. plast. Renata Kurczyńska
 8. Ceramika – art. plast. Bogusław Story
 9. Ceramika – art. plast. Agata Zworska-Story
 10. Szkło – art. plast. Patrycja Harasym
 11. Tkanina artystyczna art. plast. Robert Wieczorek artystyczna
 12. Fotografia cyfrowa – mgr Maciej Siciński
 13. Stylizacja i aranżacja w fotografii – art. plast. Beata Bols
 14. Fotografia cyfrowa – art. plast. Maciej Myrdzio
 15. Grafika komputerowa i film – art. plast. Magdalena Gołda
 16. Warsztaty filmu i grafiki 3d  – mgr Mirosław Rajkowski

W strukturach organizacyjnych Otwartych Pracowni Plastycznych znajduję się Galeria Toy Piano:

1. Paweł Romańczuk - kierownik galerii
2. Agata Zemła - pracownik