Regulamin

Regulamin uczestnika zajęć Otwartych Pracowniach Plastycznych

im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

WARUNKI FORMALNE

 1. Uczestnikami zajęć mogą być osoby, które ukończyły 18 rok życia (za zgodą rodziców i Dyrektora Otwartych Pracowni Plastycznych w uzasadnionych przypadkach mogą być też osoby nieletnie) i realizują wymogi niniejszego regulaminu.

 2. Podstawą do uczestniczenia w zajęciach jest rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem pracowni oraz wypełnienie ankiety zgłoszeniowej i uiszczenie opłaty regulaminowej.

 3. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania prowadzącego o: • prowadzeniu działalności edukacyjnej w zakresie danej pracowni • posiadaniu własnej pracowni artystycznej w zakresie danej pracowni (pierwszeństwo przyjęcia mają osoby nie posiadające własnej pracowni)

 4. Pierwszeństwo udziału w zajęciach mają osoby nieposiadające własnej pracowni.

 5. Zajęcia w ognisku są odpłatne wg. warunków określonych w cenniku. • rezerwacja miejsca w pracowni odbywa się jedynie poprzez opłacenie zajęć • opłatę za zajęcia cykliczne wnosi się za minimum 1 miesiąc z góry u prowadzącego zajęcia • istnieje możliwość uczestniczenia w pojedynczych zajęciach (w miarę wolnych miejsc w pracowniach) • obowiązują zniżki z programem Nasz Wrocław w wysokości 20% a ze statusem Nasz Wrocław MAX w wysokości 30% od ceny podstawowej za zajęcia artystyczne • posiadaczy karty Dużej Rodziny obowiązuję zniżka w wysokości 10% • studentów z ważną legitymacją obowiązuje 15% zniżki • w zależności od sytuacji materialnej uczestnik może ubiegać się o odroczenie opłaty lub specjalną zniżkę u Dyrektora • opłaty nie podlegają zwrotowi • opłaty za plener ustalane są na co najmniej miesiąc przed datą rozpoczęcia pleneru i nie podlegają zwrotom • dochód z opłat przeznacza się na cele statutowe

 6. Uczestnicy posiadają możliwość dowolnego wyboru programu zajęć (po uzgodnieniu z kierownictwem pracowni) tj. pracowni, zakresu i tematów.

 7. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających oraz osoby, których zachowanie narusza ogólno przyjęte normy społeczne.

 8. Na terenie Otwartych Pracowni Plastycznych obowiązuje zakaz palenia.

 9. Otwarte Pracownie Plastyczne nie odpowiada za prace i rzeczy (w tym telefony, aparaty, komputery itd.) pozostawione w pracowniach.

 10. Wszystkie prace plastyczne nie odebrane po zakończeniu bieżącego sezonu artystycznego przechodzą na własność Otwartych Pracowni Plastycznych.

 11. Ognisko nie odpowiada za ewentualne szkody na mieniu i zdrowiu uczestników, powstałe z ich winy, podczas trwania warsztatów.

 12. Dyrektor Ogniska przyjmuje skargi, sugestie i reklamacje pracowników i uczestników zajęć.

  UCZESTNICY ZAJĘĆ MAJĄ PRAWO DO: • właściwie zorganizowanego procesu edukacji • życzliwego, podmiotowego traktowania przez osoby prowadzące zajęcia • swobody wyrażania myśli i przekonań – jeśli nie narusza tym dobra innych osób • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów • kompetentnej i obiektywnej korekty dokonywanej przez kierowników pracowniami

  UCZESTNICY ZAJĘĆ MAJĄ OBOWIĄZEK: • przestrzegania zasad kultury osobistej • dbałości o wspólne dobro i porządek w Ognisku • 15 minut przed zakończeniem zajęć uporządkować swoje stanowisko w pracowni, zwrócić prowadzącym czyste narzędzia, sprzęt itp. • po zakończeniu zajęć punktualnie opuścić Ognisko

  UCZESTNIK ZAJĘĆ MOŻE ZOSTAĆ SKREŚLONY ZA: • naruszenie zasad zawartych w regulaminie • nie wnoszenie opłat w ustalonych terminach (do 10 każdego miesiąca) Osoba skreślona może odwołać się od decyzji skreślenia do dyrektora Ogniska.